karttakuva1 kuva2 kuva3

Maankäyttö

KUUMA-kunnat osallistuvat aktiivisesti maankäytön ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyvään seutuyhteistyöhön. KUUMA-kaavoitusryhmä toimii kuntien yhteistyöelimenä maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.


Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU 2050) on laadittu Helsingin seudun 14 kunnan alueelle seudullisena yhteistyönä. Suunnitelma perustuu kuntien ja valtion yhteisesti sopimaan maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimukseen 2012 - 2015. MASU 2050 luo yleispiirteisen käsityksen maankäytön sijoittumisesta koko Helsingin seudun näkökulmasta. Suunnitelma on luonteeltaan strateginen ja siinä osoitetaan seudun maankäytön kehittämisen vyöhykkeet. Suunnitelman läpileikkaavana teemana on nykyisen yhdyskuntarakenteen täydentäminen ja kehittäminen.

Maankäyttösuunnitelman pohjaksi on laadittu väestö- ja työpaikkaprojektiot, joissa ennakoidaan seudun kehittymistä pitkällä aikavälillä. Helsingin seudun arvioidaan kasvavan siten, että vuonna 2050 seudulla on kaksi miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa.

KUUMA-kaavoitusryhmä on osallistunut aktiivisesti maankäyttösuunnitelman laadintaan. Suunnitelma on valmisteltu rinnakkain Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2015 (HLJ 2015) ja Helsingin seudun asuntostrategian 2025 (ASTRA 2025) kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa seudun eri viranomaisten kanssa.

KUUMA-johtokunta on hyväksynyt osaltaan HLJ 2015 -, MASU 2050 - ja ASTRA 2025 -suunnitelmat 16.4.2015, minkä jälkeen suunnitelmat on käsitelty ja hyväksytty KUUMA-kunnissa kesään 2015 mennessä. Hyväksytyt suunnitelmat toimivat pohjana vuosien 2016 - 2019 MAL-sopimuksesta käytäville neuvotteluille.


KUUMA-kuntien yhteinen kehityskuva

KUUMA-seudun kymmenen kunnan yhteinen kehityskuva on valmistunut vuonna 2012 KUUMA-kaavoittajaryhmän ohjauksessa. Työn tavoitteena on ollut käsitellä kuntien muodostamaa aluetta osana Helsingin seutua elinvoimaisena, kilpailukykyisenä ja omaleimaisena toimintaympäristönä. Tavoitevuosi on ollut 2035, mutta työssä on visioitu tulevaisuutta myös pidemmällä tähtäimellä vuoteen 2050 asti.

Kehityskuvatyö on toiminut pohjustuksena Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmalle (MASU 2050), jonka laatimisesta on sovittu valtion kanssa vuonna 2012 solmitussa MAL-aiesopimuksessa. Kehityskuva syventää osaltaan vuonna 2011 valmistunutta Helsingin seudun kehityskuva 2050 ”Rajaton metropoli” -puheenvuoroa, joka on toteutettu Helsingin seudun 14 kunnan välisenä yhteistyönä.


Uudenmaan maakuntakaavoitus

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnissä Uudenmaan liitossa. Valmisteltava kaava tulee kattamaan maakunnan kaikki 26 kuntaa lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jonne laaditaan erillinen kaava. Neljäs vaihekaava on luonteeltaan aikaisempia vaihekaavoja strategisempi, ja siinä käsiteltäviin teemoihin lukeutuvat elinkeinot, logistiikka, tuulivoima, vapaa-ajan asuminen ja palvelut, viherrakenne ja virkistys. Näiden lisäksi kaavassa tullaan käsittelemään myös muun muassa Malmin lentokenttää ja Pääradan uusia asemanseutuja, Tuusulan Ristikytöä ja Hyvinkään Palopuroa. Kaava pyritään saamaan maakuntavaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

KUUMA-seutu on ottanut kantaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnokseen 5.3.2015 ja ehdotukseen 27.1.2016

Maankäytön yhteistyötä toteuttava KUUMA-työryhmä: kaavoitusryhmä
sivu päivitetty 8.3.2016


print
Poutapilvi web design - P4