karttakuva1 kuva2 kuva3

Liikenne

KUUMA-kuntien liikenneyhteistyön keskeisinä tehtävinä ovat KUUMA-seudun liikennejärjestelmän jatkuva ja pitkäjänteinen kehittäminen sekä liikenteen eri osa-alueiden edunvalvonta. Toimiva liikennejärjestelmä eri kulkumuotoineen luo osaltaan edellytyksiä koko seudun kehittymiselle ja esimerkiksi elinkeinoelämän kilpailukyvylle. KUUMA-liikenneryhmä toimii kuntien yhteisenä yhteistyöfoorumina.


Helsingin seudun liikennejärjestelmä

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 (HLJ 2015) on pitkän aikavälin strateginen suunnitelma, joka tuo julki Helsingin seudun yhteistä tahtotilaa liikennejärjestelmän kehittämisessä. Suunnitelman tavoitteissa korostetaan seudun saavutettavuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Valmistelutyössä on hyödynnetty useita HLJ-suunnitelmaa varten toteutettuja taustaselvityksiä. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että vuonna 2050 seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Tavoitteena on ohjata väestön kasvusta johtuva liikkumistarpeen lisääntyminen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.

KUUMA-liikenneryhmä on ollut aktiivisesti edustettuna HLJ 2015 -suunnitelman valmistelussa. Suunnitelma on valmisteltu Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman 2050 (MASU 2050) ja Helsingin seudun asuntostrategian 2025 (ASTRA 2025) rinnalla tiiviissä vuorovaikutuksessa seudun eri viranomaisten kanssa. Työn lähtökohtana on ollut aikaisemmin laadittu HLJ 2011, joka on ensimmäinen Helsingin seudulla toteutettu 14 kuntaa käsittävä liikennejärjestelmäsuunnitelma.

KUUMA-johtokunta on hyväksynyt osaltaan HLJ 2015 -, MASU 2050 - ja ASTRA 2025 -suunnitelmat 16.4.2015, minkä jälkeen suunnitelmat on käsitelty ja hyväksytty KUUMA-kunnissa kesään 2015 mennessä. Hyväksytyt suunnitelmat toimivat pohjana vuosien 2016 - 2019 MAL-sopimuksesta käytäville neuvotteluille.


KUUMA-seudun liikennehankkeet

KUUMA-seudun keskeisimmät liikenteen kärkihankkeet on linjattu HLJ 2015 -suunnitelmaa koskevan KUUMA-seudun yhteisen lausunnon yhteydessä. HLJ 2015 -suunnitelman ensimmäisen kauden (vuodet 2016 - 2025) hankkeisiin lukeutuvat:

 • KUHA-hankekokonaisuus

 • Keravantien mt 148 parantaminen (lisäbudjetti 2014)

 • Pasila - Riihimäki -rataosuuden kapasiteetin nosto, 1. vaihe

 • Klaukkalan ohikulkutie mt 132

 • Hyrylän itäinen ohikulkutie, 1. vaihe

 • Keski-Uudenmaan logistiikan yhteystarve, 1. vaihe

  KUUMA-seudulla korostetaan myös joukkoliikenteen rahoituksen turvaamisesta ja kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmissa esitettyjen hankkeiden edistämistä. KUUMA-johtokunnan kesäkuussa 2015 hyväksymässä kannanotossa peräänkuulutetaan erityisesti valtion sitoutumista joukkoliikenteen rahoittamiseen ja valtion väyläverkolla sijaitsevien turvallisuuspuutteiden korjaamiseen.

  Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pieniin kustannustehokkaisiin hankkeisiin (KUHA) sisältyy useita KUUMA-kuntien hankkeita, jotka ovat merkittäviä mm. asunto- ja työpaikka-alueiden kannalta. HLJ 2015 -suunnitelmassa linjatun mukaisesti KUHA-toimenpidekokonaisuuksia ovat kävely ja pyöräily, joukkoliikenne ja liityntäpysäköinti, logistiikan yhteydet ja palvelut, tiivistyvän maankäytön tukeminen ja meluntorjunta.

  KUUMA-liikenneryhmä on edustettuna HSL:n koordinoimassa KUHA-työryhmässä, joka vastaa KUHA-ohjelmoinnin toteuttamisesta ja seurannasta. Vuosien 2016 - 2019 KUHA-ohjelmaehdotus on valmistunut syksyllä 2015.


Liikenneyhteistyötä toteuttava KUUMA-työryhmä:liikenneryhmä

sivu päivitetty 8.3.2016


print
Poutapilvi web design - P4