karttakuva1 kuva2 kuva3

Asuminen

Helsingin seudun asuntostrategia 2025 (ASTRA 2025) huomioidaan KUUMA-asuntoryhmän toiminnassa. KUUMA-asuntoryhmä toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa usean yhteistyökumppanin ja seudun eri viranomaisten kanssa. Asuntoryhmä osallistuu KUUMA-kuntien kilpailukyvyn vahvistamiseen, yhteiseen edunvalvontaan sekä omistajapolitiikan toteuttamiseen.

Asuntoryhmä toimii ohjausryhmänä Helsingin ASO jononumerojärjestelmän sopimusseurannalle KUUMA-kuntien asumisneuvonnan verkostolle ja linkittää asuntoasioissa seudullista vuorovaikutusta Uudenmaanliittoon ja Kuntaliittoon.

KUUMA-asuntoryhmä on aktiivinen MAL-sopimusyhteistyön asumisen asiantuntijaorganisaationa ja asuntoasioissa yleisesti. MAL-asioissa ryhmän tavoitteena on herätellä keskustelua. Asuntoryhmän edustaja on MAL-sopimuksen seurantaryhmän ja MASUn koordinaatioryhmän jäsenenä. Asuntoryhmä tehtävänä on toimia osaltaan KUUMA-komission suuntaan MAL-sopimuksen 2016 -2019 valmisteluissa ja Helsingin seudun asumisen strategia 2025 toimeenpanossa.

Asuntoryhmä antaa ja valmistelee lausuntoja alan laki- ja asetusehdotuksista, ajaa korjaus-ja energianeuvonnan keskittämistä ARA:lle sekä kouluttaa ja kouluttautuu toimialan tuntemukseen yhteistyössä kunnallisten vuokrataloyhtiöiden kanssa. Asuntoryhmä kerää tietoa ja tilastoja, laatii vertailuja asumisesta ja sen kustannuksista sekä ideoi tutkimus-ja selvityshankkeita.

KUUMA-asuntoryhmä valmistelee seudullisen valmiussuunnitelman siitä, mitä keinoja on käytettävissä asumisen alalla ja varautuu myös pakolaisten merkittävään sijoittamiseen.

Tietotuotannon roolissa asuntoryhmä päivittää KUUMA-seudun asunto-ohjelman uudentyyppiseen kuosiin edellyttäen, että komissio osoittaa rahoitusta asiantuntijapalveluiden hankkimiseen, järjestää omistajapolitiikan koulutusta ja on apuna kuntien omistajastrategioiden laadinnassa (KL hanke).

KUUMA-työryhmä: asuntoryhmä


Asuntoryhmän aiempien vuosien toimintaa

Valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen vuosille 2012-2015 lisättiin seuraava pöytäkirjamerkintä: "Aiesopimuksen kohdassa VII Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen mainitusta ARA-tuotannosta voi KUUMA-kunnissa enintään puolet olla asumisoikeusasuntoja edellyttäen, että ao. kunnat selvittävät sitovan yhteistyön käynnistämisen tai yhteisen toimijan perustamisen sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi sekä sitoutuvat selvityksen pohjalta toimenpiteisiin."

FT Teija Ojankosken selvitys valmistui toukokuussa 2013.

KUUMA-kunnat ovat käynnistäneet Ojankosken esittämien toimenpide-ehdotusten selvittämisen

Helsingin seudun 14 kuntaa ja valtio ovatMAL-aiesopimuksessa linjanneet, että tavoitteena on 12 000 - 13 000 asunnon rakentaminen vuosittain. Kohtuuhintaisten asuntojen lisäämiseksi ARA-vuokra-asuntotuotannon osuuden tulee olla uudistuotantotavoitteesta vähintään 20 %. Aiesopimus sisältää kuntakohtaiset kiintiöt, johon kunnat ovat sitoutuneet.

Helsingin seudun asuntotuotannon tavoitteet kunnittain ja tuotannon edellyttämä asemakaavoitettu kerrosala 2012-2015

KUUMA-kuntien osalta ARA-tuotannosta voi olla puolet asumisoikeusasuntoja edellyttäen, että kunnat selvittävät sitovan yhteistyön käynnistämisen tai yhteisen toimijan perustamisen sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi sekä sitoutuvat selvityksen pohjalta toimenpiteisiin.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen 2020 -toteutusohjelmassa on mm. esitelty 15 laajaa kehittämisvyöhykettä, joille pääosa 14 kunnan asuntotuotannosta sijoittuu vuosina 2012-2015 sekä 2016-2020. Ohjelmassa on myös arvioitu kuntien kaavallista valmiutta MAL-aiesopimuksen tuotantotavoitteiden toteuttamiseksi.

KUUMAn asuntopoliittinen ohjelma 2020+ on vuodelta 2007. Sen tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys KUUMA-kuntien asuntopolitiikasta sekä ryhdittää MAL-työtä.Pientaloasumisen hanke (2011-2012)

Tavoitteena oli kehittää ekotehokasta ja vetovoimaista pientaloasumista.
Asukkaiden asumismieltymykset ja -toiveet yhdistettiin tutkimustietoon ekotehokkaista asuinalueista.

Kuntien kesken luotiin kriteerit ja toteutusmallit tavanomaista pientaloasumista selvästi ekotehokkaammille pientaloalueille. Kriteerit haluttiin osaksi kuntien päätöksentekoa.

Hanke toteutui vuosina 2011-2012 ja se oli osa metropolialueen kilpailukyvyn vahvistamisen aiesopimusta.

Pientaloasumisen hankkeen www-sivut

Pientaloasumisen hanketta toteuttava KUUMA-työryhmä: kaavoitusryhmä


sivu päivitetty 18.4.2016print
Poutapilvi web design - P4