karttakuva1 kuva2 kuva3
koivut2


TIIVISTELMÄ

Tämä selvitys käsittelee Helsingin seutuun kuuluvan KUUMA-seudun kuntien asumisen tulevaisuutta. Projekti käynnistettiin alkuvuodesta 2016, kun seudun kaavoittajat havaitsivat pientalotonttien kysynnän olleen laskeva. Tälle havainnolle kaivattiin tutkimuspohjaista näyttöä. Työn tavoitteena on tarjota ajankohtainen katsaus seudun asumisen tulevaisuuteen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä kuntien virkamiehille ja päättäjille. Työn tuloksilla pyritään antamaan vastauksia siihen millaiseen tulevaisuuteen seudun maankäytön suunnittelussa tulisi varautua, sekä kuvaamaan millaiset asumismuodot, talotyypit ja sijainnit ovat tulevaisuudessa kysyttyjä. Selvityksen tuloksien perusteella otetaan myöskin kantaa siihen millaisella aluerakenteella pystytään vastaamaan esimerkiksi tiukentuviin päästövähennysvaateisiin. Työn tavoitteeksi mainittakoon myös seutu- ja kuntaprofiloinnin edistäminen Helsingin seudulla.

Selvityksessä käytetty mittava aineisto kerättiin viidessä vaiheessa. Ensin perehdyttiin asumisen tulevaisuutta käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen. Tämän jälkeen tehtiin kuntien rakennusvalvontoihin asuntotuotannon tilastotarkastelu, jossa selvitettiin erilaisten talotyyppien rakentamismääriä vuosina 2006–2016. Tilastotarkastelun jälkeen haastateltiin kuntien kaavoittajia keskeisistä maankäytön suunnittelun ja asumisen haasteista. Tämän jälkeen suoritettiin asukaskysely, jossa selvitettiin seudun asukkaiden asumispreferenssejä. Edellä mainittua aineistoa hyödynnettiin 4.5.2017 järjestetyssä tulevaisuustyöpajassa.

Selvityksen keskeinen lopputulema on se, että seudun kunnilla on tarve harkita asumisen kokonaiskonseptia uudelleen, sillä menneiden vuosikymmenien asumisratkaisuilla ei vastata tulevaisuuden asumisen tarpeisiin. Tästä syystä seudun kuntien on kehitettävä uusia asumisen konsepteja ja ratkaisuja, sillä asumispreferenssit urbanisoituvat ja eriytyvät yhä moninaisemmiksi, jolloin asumiseen ei ole enää osoitettavissa yhtä kaikille sopivaa mallia. Selvityksen tulokset jakautuvat kolmeen päätulokseen: 1. seudun muuttovoitto eriytyy ja asuntotuotantotarve siirtyy keskustoihin, 2. asumisen tarpeet ja toiveet muuttuvat 3. kuntien profiloinnissa ja vetovoimatekijöissä on kehitettävää. Selvityksessä esitetään seudun kunnille kaksi erilaista asumisen mallia, joilla pyritään vastaamaan tulevaisuuden muuttuviin asumisen tarpeisiin: 1. urbaanit pikkukaupungit - urbaanien kuntien asumisen malli, jossa tunnistetaan kaupungistumiskehitys voimavaraksi ja vetovoimatekijäksi sekä 2. monipuolisen asumisen KUUMA-kunnat. Uusilla asumisen malleilla tavoitellaan vetovoimaisempaa KUUMA-seutua.

Selvityksen kaikille kunnille yhteiset suositukset on jaettu tulosten perusteella kolmeen: 1. maankäyttöä on tehostettava ja laadukkaisiin keskustoihin on panostettava, 2. talotyyppi- ja asumismuototarjontaa on monipuolistettava sekä 3. paikkamarkkinointi ja -brändäys on otettava osaksi maankäytön suunnittelua. Edellä mainittuja johtopäätöksiä ja suosituksia suositellaan hyödynnettävän valmisteltaessa uusia kuntastrategioita ja -visioita. Erityisesti kuntien maankäytön suunnittelun ja asuntopolitiikan sektoreilla suosituksia tulisi harkita toteutettaviksi.KUUMA-seutu vuonna 2040: Pikkukaupunkimaiset asuinyhteisöt kukoistavat monimuotoisuudellaan

KUUMA-seudun asumisessa vuonna 2040 korostuu aiempaa tehokkaampi, monimuotoisempi ja sekoittuneempi

rakentaminen. KUUMA-seudun asuminen eroaa pääkaupunkiseudun asumisesta siten, että se

mahdollistaa erilaiset elämäntyylit ja asumistoiveet. Yhteisöllisellä rakentamisella puolestaan vastataan

asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Asuinalueet ovat arkkitehtuuriltaan tunnistettavia ja persoonallisia. Asuinalueiden suunnittelussa panostetaan

yhteissuunnitteluun, jossa paikalliset asukkaat ja muut toimijat osallistuvat vahvasti suunnitteluun.

KUUMA-kuntien toimintoja on keskitetty joukkoliikennevaltaisiin kuntakeskuksiin, jotka ovat luonteeltaan

pikkukaupunkimaisia, tarjoten laadukasta julkista tilaa ja hyviä palveluita. Luonnonläheisyys, kulttuuriympäristöt

ja turvallisuus huomioidaan erityisinä asumisen arvoina. Talotyypeissä painotus on viihtyisässä ja

vaihtelevassa kerrostaloasumisessa sekä kompakteissa pientaloissa. KUUMA-kuntien keskuksissa asuminen

perustuu urbaaniin kerrostalorakentamiseen, joissa panostetaan erityisesti laadukkaisiin julkisiin tiloihin

ja palveluihin. Kaupunkipientaloasuminen tarjoaa väljemmän vaihtoehdon kerrostaloasumiselle. Rivija

ketjutaloja sekä miniomakotitaloja sijaitsee sekoittuneesti kaupunkikeskustojen välittömässä läheisyydessä

Lue tästä lisää


Millaista on KUUMA-seudun asuminen vuonna 2040?

Vastaa asukaskyselyyn ja vaikuta!

Kerro näkemyksistäsi tulevaisuuden asumisesta KUUMA-seudun asukaskyselyssä! Vastaamalla autat pääkaupunkiseudun kehyskuntien kaavoittajia hahmottamaan tulevaisuuden asumisen tarpeita paremmin.

Asukaskysely on osa KUUMA-seudun kaavoittajien käynnistämää projektia, jossa selvitetään asumisen trendien muutoksia seudulla. Projektin avulla asumisen muutoksia voidaan ennakoida ja tulevaisuuden asuinalueista voidaan kehittää entistä parempia.

Kyselyyn voi vastata verkossa suomeksi osoitteessa www.kuuma.fi/kysely2040

Vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia. Kyselyn toteuttajana ovat tutkimus- ja suunnittelupalvelu KIILA ja Media Clever Oy, ja sen tilaajina ovat KUUMA-kunnat. Kysely on avoinna 29.3.2017 – 23.4.2017.

KUUMA-kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. KUUMA-kunnissa on yli 300 000 asukasta.

Lisätietoja voit kysyä hankkeen projektikoordinaattorilta Jaakko Huttuselta.

jaakko.huttunen@jarvenpaa.fi

040-3153003


 


print
Poutapilvi web design - P4